ถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ทั่วไป

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ (สหราชอาณาจักร) จำกัด และบริษัทในเครือ (“เรกคิทท์ เบนคีเซอร์”) เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจกับโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารอื่นๆ ถ้อยแถงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะระบุถึงประเภทข้อมูลที่เรกคิทท์ เบนคีเซอร์จะจัดเก็บและวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังจะได้ระบุถึงวิธีการดำเนินการในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ ให้ความสนใจกับโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสื่อสารอื่นๆ

เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดที่ระบุในถ้อยแถลงนี้ ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงควรศึกษารายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านได้มีโอกาสอ่านและเห็นพ้องกับถ้อยแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเรา

ข้อมูลที่ใฃ้ระบุตัวบุคคล

เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ จะไม่เก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล นอกจากผู้ใช้จะเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวโดยสมัครใจ

เมื่อท่านเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลกับเรา เราอาจถามว่าท่านประสงค์ที่จะรับการติดต่อจากเราในรูปแบบต่างๆ หรือไม่ เช่น จดหมายข่าว อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านประสงค์ที่จะรับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้เราจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลของท่าน ขอได้โปรดอย่าส่งข้อมูลดังกล่าวมายังเรา ในกรณีที่ท่านได้ส่งข้อมูลดังกล่าวมายังเราแล้วและประสงค์ให้เราลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในหน้า “ติดต่อเรา”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากเว็บไซต์อาจถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้ในประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักหรือประเทศอื่นใดซึ่งเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ หรือคู่สัญญา หรือตัวแทนมีสำนักงานอยู่ และโดยการใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านยินยอมให้มีการโอนข้อมูลออกนอกประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนัก อนึ่ง เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ จะดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลออกนอกประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนัก ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูล

นอกเหนือจากบริการหรือข้อมูลที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวบุคคลของท่านในการตรวจสอบรูปแบบที่ท่านใช้เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจรวมข้อมูลที่ท่านได้เปิดเผยกับเราเข้ากับข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ต่างหาก รวมถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับหน่วยงานอื่น (โดยยินยอมให้มีการเปิดเผย) รวมถึงข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเราในหลายมิติ อาทิ จะช่วยให้เราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ และการกำหนดรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทต่างๆ ที่ทำงานให้กับเรา โดยที่บริษัทเหล่านี้ได้ตกลงที่จะใช้ข้อมูลของท่านตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดเท่านั้น อีกทั้งยังมีการกำหนดขั้นตอนต่างๆ เพื่อการปกป้องข้อมูลอีกด้วย

ในกรณีที่เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่นใดนอกเหนือที่กล่าวมาข้างต้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อที่ท่านจะได้สามารถลบข้อมูลของท่านออกจากฐานข้อมูลของเรา เว้นแต่ท่านจะได้ให้ความยินยอมต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ระยะเวลาหนึ่งหรือตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด

เยาวชน

เรกคิทท์ เบนคีเซอร์หาได้มีเจตนาอย่างใดไม่ในการเก็บข้อมูลใดที่สามารถระบุตัวบุคคลจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า [สิบสาม] ปี ในกรณีที่เหมาะสม เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ จะแจ้งให้เยาวชนทราบอย่างเฉพาะเจาะจงว่าอย่าได้ส่งข้อมูลใดๆ มายังเรา ในกรณีที่เยาวชนส่งข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลมายังเรา ผู้ปกครองของเยาวชนดังกล่าวควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในหน้า “ติดต่อเรา” หากประสงค์ให้เราลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ

ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลจะไม่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณี เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถือเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคล ตัวอย่างของข้อมูลลักษณะนี้รวมถึงประเภทของบราวเซอร์ที่ท่านใช้ท่องอินเตอร์เน็ต ประเภทของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ และชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่ท่านเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์หรือโฆษณาของเรา โดยเราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า รวมถึงช่วยพัฒนาธุรกิจและเว็บไซต์ของเราด้วย

ข้อมูลที่เราอาจกำหนดให้จัดเก็บในฮาร์ดไดร์ฟของท่านโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือโฆษณาใดๆ ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลบางประเภทไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของ “คุกกี้” หรือไฟล์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะดังกล่าวที่จะช่วยให้เราได้รู้สามารถออกแบบเว็บไซต์หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด โดยอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนมากที่ใช้งานกันทั่วไปสามารถสั่งให้ระบบป้องกันการจัดเก็บคุกกี้ ลบคุกกี้ หรือเตือนให้ท่านทราบก่อนที่ระบบจะจัดเก็บคุกกี้ลงในฮาร์ดไดร์ฟ กรุณาศึกษาวิธีการใช้งานบราวเซอร์ของท่านเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการลบหรือป้องกันการจัดเก็บคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่

รายชื่อผู้ติดต่อ

ในกรณีที่ท่านได้ส่งข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลผ่านทางเว็บไฃต์ของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบสื่อสารสองทางของบริษัทหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ และประสงค์ที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของเรา โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในหน้า “ติดต่อเรา”

© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ (สหราชอาณาจักร) จำกัด