ประกาศทางกฎหมายที่สำคัญ

หมายเหตุ: การเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงเว็บไซต์ทั้งหมดของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และบทบัญญัติของกฎหมาย โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ท่านเห็นชอบตามข้อกำหนดทั้งหมดของเจ้าของเว็บไซต์ หากท่านไม่เห็นชอบตามข้อกำหนดทั้งหมดของเจ้าของเว็บไซต์ กรุณาอย่าเข้าชมเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ของเราอาจระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้บังคับร่วมกับเว็บไซต์อื่นๆ ของเรา ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์อื่นๆ ของเรา ให้ยึดถือข้อกำหนดในเอกสารนี้เป็นสำคัญ เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ สงวนสิทธิในการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ และ/หรือ ยกเลิกการเข้าชมเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านควรตรวจสอบประกาศทางกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งประกาศไว้ในเว็บไซต์เป็นระยะๆ  เนื่องด้วยเป็นข้อกำหนดที่มีผลผูกพันตัวท่าน

ท่านอาจเข้าชมเว็บไซต์นี้เพื่อความบันเทิงส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาข้อมูลต่างๆ โดยอาจดาวน์โหลดข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการใช้งานส่วนตัว ภายในที่พักอาศัย เพื่อการศึกษา หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเชิงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้ทำการแจกจ่าย ดัดแปลง ส่ง หรือแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ นอกจากนี้ ท่านจะต้องไม่เชื่อมเว็บไซต์อื่นๆ มายังเว็บไซต์ของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรกคิทท์ เบนคีเซอร์

นอกจากจะได้มีการระบุเป็นประการอื่น ลิขสิทธิ์ รวมถึงสิทธิทางปัญญาอื่นๆ ในข้อมูลทุกประเภทในเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพถ่ายและกราฟฟิค) เป็นของ เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ หรือผู้อนุญาตของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ ทั้งกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหาได้โอนไปยังบุคคลภายนอกเพียงเพราะการใช้หรือเข้าชมเว็บไซต์นี้ไม่  สิทธิทั้งปวง รวมถึงกรรมสิทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ทั้งปวงในทุกแง่มุมอันเกิดจากเว็บไซต์ยังคงถือเป็นทรัพย์สินของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์หรือผู้อนุญาตของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ โดยเว็บไซต์ของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านละเมิดข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุในประกาศทางกฎหมายหรือเว็บไซต์ การอนุญาตให้เข้าใช้เว็บไซต์จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เรกคิทท์ เบนคีเซอร์สงวนไว้ซึ่งสิทธิใดๆ อันมิได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในเอกสารนี้

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะติดต่อสื่อสารกับเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ในประเด็นทางกฎหมาย กรุณาติดต่อเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ในประเทศของท่าน โดยสามารถสืบค้นที่อยู่ติดต่อได้จากรายชื่อบริษัทในประเทศต่างๆ ได้จากเว็บไศต์ของบริษัทที่ reckittbenckiser.com

ข้อมูลต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่แสดงตาม “สภาพเช่นนั้น” โดยปราศจากเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดอย่างหนึ่งอย่างใด เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ ไม่รับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วนของข้อมูลของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่ “เชื่อมโยง” มายังเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ อาจเป็นได้ที่ข้อมูลบางอย่างบนเว็บไซต์อาจเป็นข้อมูลที่พ้นสมัย  เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ กล่าวคือ เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ จัดให้มีเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้เข้าชมโดยเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ไม่รับประกันหรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากประกาศทางกฎหมายฉบับนี้ที่อาจมีผลเกี่ยวพันไปยังเว็บไซต์

เว็บไซต์ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพหรือผลิตภัณฑืยาต่างๆ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำแนะนำในการใช้งาน แต่เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไป ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิควรยึดถือเป็นสาระสำคัญหรืออ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอาการต่างๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร 

เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (รวมถึงบริษัทในเครือ สำนักงาน กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์และบริษัทในเครือ) ไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือค่าปรับ อันเกิดจาก (ก) ความสามสารถ (หรือการไร้ความสามารถ) ในการเข้าเว็บไซต์ (ข) ความสามสารถ (หรือการไร้ความสามารถในการใช้) เว็บไซต์ หรือ (ค) เนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆ ที่ “เชื่อมต่อ” มายังเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้รองรับเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่าน (มิใช่เรกคิทท์ เบนคีเซอร์) เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว อนึ่ง คำตัดสินชี้ขาดใดๆ ในการดำเนินคดีต่างๆ จำกัดเพียงความเสียหายอันอาจตีมูลค่าออกมาในรูปของตัวเงินเท่านั้น หาได้รวมถึงคำสั่งห้ามกระทำหรือให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีไปยังบุคคลภายนอกในลักษณะใดๆ นอกเหนือจากการสั่งให้ชำระเงินเท่านั้น

โดยการโพสต์หรือส่งข้อมูลต่างๆ มายังเว็บไซต์นี้ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ท่านรับประกันกับเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ว่าข้อมูลเหล่านั้นมิใช่ข้อมูลลับหรือเป็นข้อมูลอันมีกรรมสิทธิ์และการจัดการกับข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นไปในลักษณะเช่นนั้น โดยการส่งหรือโพสต์ข้อความหรือข้อมูลใดๆ มายังเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าเรกคิทท์ เบนคีเซอร์และบริษัทในเครืออาจใช้การสื่อสาร และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม อันรวมถึงการทำซ้ำ การส่ง การประกาศ การเผยแพร่ และการโพสต์ซ้ำ โดย เรกคิทท์ เบนคีเซอร์หาได้มีภาระหน้าที่อย่างใดไม่ในการที่จะต้องตอบข้อความที่มีผู้โพสต์มายังเว็บไซต์นี้ และไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าตอบแทนใดๆ เพื่อตอบแทนการติดต่อสื่อสาร และ/หรือ การแบ่งปันข้อมูลต่างๆ  ทั้งนี้ โปรดทราบว่าปัจจุบันมีบทบัญญัติกฎหมายที่กำหนดประเภทของข้อมูลที่สามารถโพสต์ลงบนเว็บไซต์ซึ่งท่านต้องไม่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว รวมถึงบทบัญญัติทั้งปวงที่ห้ามการโพสต์ข้อมูลอันมีลักษณะขู่เข็ญคุกคาม ใส่ร้ายหมิ่นประมาท  ทำให้บุคลใดเสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร ไม่เหมาะสม ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือข้อความ ตลอดจนข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมอันถือเป็นความผิดอาญาหรือขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

เรกคิทท์ เบนคีเซอร์จะไม่ยอมรับและไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการสื่อสารหรือข้อมูลต่างๆ ที่โพสต์ในเว็บไซต์ของเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ อย่างไรก็ดี เรกคิทท์ เบนคีเซอร์สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจลบการสื่อสารหรือข้อมูลใดๆ อันเรกคิทท์ เบนคีเซอร์พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมได้ในทุกกรณี

เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ ประสงค์ที่จะใช้ชื่อ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ในประเทศที่เรกคิทท์ เบนคีเซอร์หรือบริษัทในเครือมีสิทธิที่จะกระทำได้โดยชอบ ไม่ว่าจะโดยอำนาจของเครื่องหมายการค้า ใบอนุญาต หรืออย่างอื่นอย่างใด ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้วหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียน และเพื่อป้องกันการกังขา เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ไม่ประสงค์ที่จะใช้ชื่อ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ในประเทศที่เรกคิทท์ เบนคีเซอร์หรือบริษัทในเครือไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้โดยชอบและจะไม่จัดหาหรือเสนอที่จะจัดหาสินค้า และ/หรือ บริการภายใต้ชื่อ ตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ในประเทศเหล่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลอื่นใดในเว็บไซต์นี้หรือการใช้เครื่องหมายหรือข้อมูลดังกล่าวในทางที่มิชอบโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้ในข้อกำหนและเงื่อนไขนี้หรือเป็นข้อมูลที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งประเทศอังกฤษและเวลส์ โดยไม่จำกัดชนิดของบทบัญญัติ การดำเนินคดีความใดๆ หรือการยื่นข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ต้องเริ่มดำเนินการภายใน 12 เดือน นับจากวันที่เหตุแห่งการดำเนินการดังกล่าวได้เกิดขึ้น

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ (สหราชอาณาจักร) จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน 103-105 ถนนบาธ, สลัฟ, เบิร์คส์, เอสแอล1 3ยูเอช

จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ ทะเบียนเลขที่ 261312